Landskapsanalys

Uppdragsgivare: Borgholm, Mörbylånga, Torsås, Oskarshamn, och Västerviks kommuner
Genomfört: aug 2017 - aug 2018
Team: Kreera Samhällsbyggnad och Calluna

Uppdraget genomfördes som ett led i Borgholm, Mörbylånga, Torsås, Oskarshamn, och Västervik kommuners arbete med kust- och havsplanering. Kommunernas projekt var finansierat genom KOMPIS-medel från Havs- och vattenmyndigheten via Länsstyrelsen i Kalmar län. Uppdraget syftade till att stärka kust- och havsplanering inom den kommunala- och mellankommunala översiktsplaneringen. Kreera i samarbete med Calluna har bl a genom interna workshops delat in Kalmar läns kust- och havszoner i landskapstyper och vidare i karaktärsområden med fokus på exempelvis naturtyper, nyckelarter samt känslighet och potential relaterat till olika typer av förändringar. Indelningen av karaktärsområden baseras även på sociala, kulturhistoriska och ekonomiska förutsättningar och visuella och funktionella aspekter väger också in. Syftet med indelningen beskrivningarna av landskapet är att fånga ett områdes specifika karaktär och därifrån kunna analysera platsspecifika värden och utmaningar. I arbetet med analysen har metoderna LCA (Landscape Character Assessment) och SCA (Seascape Character Assessment) varit vägledande.  

Karta + legend-02.jpg
Axonometri som visar karaktärsdragen i en skärgårdsmiljö

Axonometri som visar karaktärsdragen i en skärgårdsmiljö

Sektion som visar landskapstypens särdrag

Sektion som visar landskapstypens särdrag