Förfrågningsunderlag Väg 41
Uppdragsgivare: Trafikverket, Region syd
Genomförande: nov 2017 - 2018
Team: Kreera

Syftet med åtgärdsvalsstudien är att utreda brister, behov och möjliga åtgärder för implementering av superbusskoncept längs väg 111 mellan Helsingborg och Höganäs. Stråket är ett av flera, av Trafikverket och Region Skåne, utpekade stråk som är aktuellt för superbuss och utgör ett led i att utveckla kollektivtrafiken i Skåne.

Studien fokuserar på busstrafik, men samtliga trafikslag tas i beaktande. Stråket studeras utifrån kraven för superbusskonceptet avseende utformning, trafikering, prioritering, hållplatser etc. Målet är också att få en övergripande helhetsbild över de utmaningar som finns för att kunna upprätthålla en långsiktigt hållbar tillgänglighet i stråket med fokus på så väl funktionsmål som hänsynsmål. I studien ingår fördjupad utredning av tre på förhand identifierade problempunkter samt ytterligare punkter som uppdagats under arbetets gång. Åtgärdsarbetet fokuserar på krav och behov för superbuss, men även för stråket i stort. Exempelvis anpassning av korsningspunkter för att klara kraven kring framkomlighet och komfort, översyn av hållplatser, steg 1-åtgärder för att främja kollektivtrafik mm, men också framkomlighetshöjande åtgärder för övriga trafikanter längs stråket och åtgärder för att främja gång- och cykeltrafik.

Studien genomförs i nära samarbete med Trafikverket samt representanter från Höganäs och Helsingborgs kommuner, Skånetrafiken och Region Skåne. Uppdraget genomförs enligt processen för åtgärdsvalsstudier och innefattar bland annat flertalet workshops med berörda parter.

 
superbuss_översikt.png
 
superbuss_busslinjer.png