Lisa_3_small.jpg

Lisa Hjern

Lisa är landskapsingenjör med kandidatexamen inom landskapsarkitektur. Under sina studier vid Sveriges Lantbruksuniversitet har Lisa inriktat sig mot markprojektering, dagvattenhantering samt utformning av regnbäddar.

Lisa arbetar med projektering och gestaltning av yttre miljön. Projektering har avsett bland annat nybyggnad av gator och grönstråk i exploateringsområden, ombyggnad av gator i stadsmiljö, gång- och cykelbanor samt förbättringsåtgärder längs befintliga gator och vägar.

Markprojektör
lisa.hjern@kreera.nu
070 - 733 04 92