Samrådsunderlag väg 11
Uppdragsgivare: Trafikverket
Genomfört: mars 2018 - dec 2018
Team: Kreera samhällsbyggnad

Uppdraget omfattade första skedet, samrådsunderlag, i vägplaneprocessen. Projektet syftade till att bygga om väg 11 till en mötesseparerad 2+1 väg och begränsa miljöpåverkan som ombyggnaden medför. Ombyggnaden syftar till ökad framkomlighet och trafiksäkerhet. I uppdraget ingick underlag till vägplanen samt tre fördjupade utredningar avseende körfältsindelning, regionalt superbuss koncept på sträckan och cirkulationsplatsen Svampakorset. I uppdraget har ett betydande arbete lagts på samråd med berörda parter. Projektet innefattade ett flertal underkonsulter i skilda kunskapsområden. Trafikverket har uttryckt att Kreeras framdrift av projektet gett dem mervärde. 

Översiktligt förslag till körfältsindelning samt viktiga korsningar

Översiktligt förslag till körfältsindelning samt viktiga korsningar

Vy västerut från Tomelilla mot Ramsåsa längs väg 11

Vy västerut från Tomelilla mot Ramsåsa längs väg 11

Landskapsanalys

Landskapsanalys