Stambanealternativen
Uppdragsgivare: Trafikverket
Genomfört: April-maj 2016
Team: Kreera

Sveriges järnvägsnät lider av kapacitetsbrist. Ett alternativ till de mer investeringstunga höghastighetsbanorna är att bygga ut de befintliga Södra och Västra stambananorna (Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö) med delvis nya sträckningar och på andra sträckor utöka från enkelspår till dubbelspår och därmed öka kapaciteten på banorna. Kreera tog fram, i tätt samarbete med Trafikverket, nya möjliga sträckningar och sammanställde en grov kostnadsindikering (GKI) för de två största tillåtna hastigheterna (STH) 200 respektive 250 km/h. Konklusionen var att dessa om- och tillbyggnationer av det befintliga nätet visserligen var billigare än nya höghastighetsbanor, men att man också får betydligt lägre kapacitet på järnvägssystemet som helhet, jämfört med byggandet av nya höghastighetsbanor.

Projektet utfördes under stor tidspress och Kreera kunde snabbt möta Trafikverkets behov och formera ett interdisciplinärt team med järnvägsexperter, planerare, landskapsarkitekter och projektledare.

Kalkylerade åtgärder för STH 200 km/h.

Kalkylerade åtgärder för STH 200 km/h.

Kalkylerade åtgärder för STH 250 km/h.

Kalkylerade åtgärder för STH 250 km/h.