Planering

Inom planering arbetar Kreera främst med att stödja kommuner i deras översiktsplanering samt med infrastrukturell planering. Kreera utför rumsliga analyser i form av landskapsanalyser (land, kustzon och hav) enligt validerade metoder som Landscape Character Assessment (LCA), ortsanalys och Seascape Character Assessment (SCA). Vårt arbete är GIS-baserat. 

Uppdrag vi har stor erfarenhet av att genomföra: 

  • Översiktsplaner (från start till antagen handling)
  • LCA och andra rumsliga analyser
  • Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)
  • Tematiska tillägg till ÖP, ex vindbruksplaner och landsbygdsutveckling i strandnära läge – LIS
  • Fördjupade översiktsplaner
  • Väg- och järnvägsplaner
  • Åtgärdsvalsstudier (ÅVS)
  • Detaljplaner
  • GIS-analyser
 
 
Rityta 4@2x.png