Projektering

Kreera har lång erfarenhet av markprojektering åt kommuner, Trafikverket och privata exploatörer. Vi projekterar tredimensionellt med stor kunskap om hur förutsättningarna i utförandeskedet och dagens byggarbetsplatser fungerar gällande exempelvis maskinstyrning och tillhörande datahantering. 

Vi har bred erfarenhet av projektering i väg och järnvägsmiljö, detaljprojektering i stadsmiljö och exploateringsområden.

Uppdrag vi har stor erfarenhet av att genomföra: 

  • Utförandeentreprenader
  • Totalentreprenad
  • Gatumiljöer
  • Järnvägs- och vägmiljöer
  • Exploateringsområden
  • Väg- och järnvägsplaner
  • Dagvattenhantering
 
 
Rityta 5@2x.png